X

Produits avec les molécules : HHCPO THCP CBG CBN H4CBD

Sky Rock – THCP 15%

Jusqu'à 7.00€/g

8,00 35,00 

Panda – HQ Purple HHCPO

Jusqu'à 6,00€/g

9,00 120,00 

Panda – Snow Flakes THCP

Jusqu'à 6,00€/g

9,00 120,00 

3x Filtré THCP 15%

Jusqu'à 4,00€/g

8,00 400,00 

Caramelo Strong THCP

Jusqu'à 6,50€/g

9,00 120,00 
Promo !
30%

Panda – Gorilla Kush THCP

Jusqu'à 3,50€/g

5,60 245,00 

Titan Brownie THCV x THCP

Jusqu'à 5,00€/g

8,00 250,00 

Olivette HHCPO 40%

Jusqu'à 3,50€/g

8,00 350,00 
8,00 350,00 
8,00 350,00 

CBN Hash – 35%

Jusqu'à 3,50€/g

6,50 70,00 
7,00 110,00 
16,00 
THCP

Small Budz – THCP

Jusqu'à 3,00€/g

35,00 150,00 
Nouveau
Nouveau